ІВЕНТ-АНАЛІЗ ЯК СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ PR-ФАХІВЦІВ

  • Olga P. Gusak Київський університет імені Бориса Грінченка,Інститут журналістики

Анотація

У статті розкрито особливості івент-аналізу, специфіку його використання у процесі навчання майбутніх PR-фахівців. Систематизовано теоретичні підходи до визначення суті івент-аналізу, це поняття уточнено у контексті теорії соціальних комунікацій. Також висвітлено результати анкетування студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка щодо значення івент-аналізу в засвоєнні професійних знань та набуття навичок у межах дисципліни «Управління антикризовими комунікаціями». Основні результати дослідження відображено у сформованому переліку переваг застосування івент-аналізу для формування спеціальних (фахових) компетентностей PR-фахівців під час роботи в кризовому контексті. Зокрема, івент-аналіз сприяє плануванню та реалізації успішного кризового реагування на інформаційному та операційному рівнях в умовах надзвичайних ситуацій і конфліктів, здійсненню ефективної посткризової діяльності, профілактиці криз у комунікативному аспекті,
глибокому засвоєнню сучасними комунікаторами етичних стандартів. 

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.3

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olga P. Gusak, Київський університет імені Бориса Грінченка,Інститут журналістики
канд. наук із соц. комунік., доцент

Посилання

Королько В. Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : [підручник] / В. Г. Королько. – Київ : Видавничий дім «Скарби», 2001. –400 с.

Моисеев В. А. Паблик рилейшнз. Теория и практика : [підручник] / В. А. Моисеев. – Київ :Вира-Р, 1999.– 375 с.

Почепцов Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Почепцов. – Москва : Рефл-бук ; Киев :Ваклер, 1999. – 624 с.

Курбан О. В. Специфіка та особливості підготовки PR- фахівців для сучасного профільного ринку /О. В. Курбан // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 4. – С. 32–35.

Ахременко А. С. Политический анализ: и прогнозирование: учеб. пособ. / А. С. Ахременко. – Москва: Гардарики, 2006. – 333 с.

Боришполец К. Методы политических исследований / К. Боришполец. – Москва : Аспект Пресс,2005. – 221 с.

Цыганков П. А. Международные отношения :

учеб. пособ. / П. А. Цыганков. – Москва : Новая школа, 1996. – 320 с.

Барановский Е. Г. Методы анализа между-

народных конфликтов / Е. Г. Барановский, Н. Н. Вла-

диславлева. – Москва : Научная книга, 2002. – 240 с.

Сучасний тлумачний словник української мови : 65000 слів/ [за заг. ред. В. В. Дубічинського]. Харків : ВД «ШКОЛА», 2006. – 1008 с.

Carter L. Event Planning / L. Carter. –

AuthorHouse, 2007. – P. 3.

Симановская О. М. Организация HR-собы-тий – успешная российская практика / О. М. Сима-

новская. – Москва : Вершина, 2007. – 192 с.

Reference list


Переглядів анотації: 374
Завантажень PDF: 340
Опубліковано
2018-11-19
Як цитувати
Gusak, O. P. (2018). ІВЕНТ-АНАЛІЗ ЯК СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ PR-ФАХІВЦІВ. Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/38
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю