Подання

Увійдіть на сайт or Зареєструватися щоб зробити подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Матеріали відповідають усім вимогам до подання.
  • Подані матеріали не публікувалися раніше та не перебувають на розгляді в іншому журналі.
  • Файл з поданими матеріалами є документом у форматі Microsoft Word.
  • Автори повинні дотримуватися вимог академічної доброчесності, викладених у Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про авторське право і суміжні права" та інших суміжних нормативно-правових документах.
  • Будь ласка, підтвердьте, що цей рукопис створив автор (автори), а не інструмент ШІ / ВММ. Якщо для розробки або створення будь-якої частини рукопису використовувався ШІ / ВММ, то це повинно бути чітко зазначено у відповідних розділах рукопису (в методах та / або подяках).

Керівництво для авторів

Технічні вимоги до оформлення статей:

Формат сторінки – А4, книжкова.
Шрифт – Times New Roman, кегль 14 pt.
Міжрядковий інтервал – 1,5.
Абзацний відступ – 10 мм.
Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, праве –10 мм.
Обсяг: обсяг статті разом із анотаціями, додатками й списком літератури 20–40 тис. знаків із урахуванням пробілів та знаків пунктуації (0,5–1,0 а.а.); обсяг наукового повідомлення 12–20 тис. знаків; обсяг рецензії на книжку 5–10 тис. знаків.
Мова статті: українська, англійська (анотації до статей подаються українською та англійською мовами).

Використання знаків і символів:
- тире ();
- апостроф ();
- лапки («»);
- маркери (·);
- нумераця (1.);
- для нерозривних пробілів між ініціалами (Ctrl + Shift + пробіл).

Структурні елементи статті:
1) індекс УДК;
2) інформація про автора українською:
     - ПІБ автора (авторів) повністю;
     - науковий ступінь, учене звання, повне місце роботи: посада, кафедра (відділ, лабораторія), факультет (інститут), заклад вищої освіти (наукова установа)
     - напівжирним ORCID iD (персональний код, який можна отримати за відсутності, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register);
     - email автора;
3) інформація про автора англійською:
     - ПІБ автора (авторів) повністю;     
     - науковий ступінь, учене звання, повне місце роботи: посада, кафедра (відділ, лабораторія), факультет (інститут), заклад вищої освіти (наукова установа);
4) назва статті (до 12 слів): українською та англійською мовами, великими літерами, напівжирним, вирівнювання по центру;
5) анотація українською (1800-2000 знаків) повинна містити інформацію про актуальність дослідницької проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мету, завдання, методи, результати дослідження та висновки без структурування за цими параметрами;
6) ключові слова українською (5–7, розділені крапкою з комою), курсив;
7) ABSTRACT - анотація англійською (1800-2000 знаків) повинна містити інформацію про актуальність дослідницької проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мету, завдання, методи, результати дослідження та висновки без структурування за цими параметрами (до статті українською мовою подається анотація англійською, до статті англійською мовою подається анотація українською), курсив;
8) Keywords - ключові слова англійською (до 10 слів, розділені крапкою з комою), курсив;
9) © Прізвище та ім’я, рік
10) текст статті, що має відповідати міжнародним стандартам та містити такі обов’язкові компоненти:
 - вступ (актуальність, формулювання дослідницької проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій);
 - мета та завдання дослідження;
 - методологія дослідження (зазначити, які методи і як саме використовувалися в дослідженні);
 - результати й обговорення дослідження (подається основний матеріал, який можуть супроводжувати таблиці, діаграми, графіки, малюнки для унаочнення результатів). Інфографіку не потрібно дублювати текстом;
 - висновки та перспективи подальших пошуків (подаються узагальнення ключових моментів дослідження відповідно до мети та завдань, окреслюються перспективи подальших наукових пошуків в обраному напрямі). Обсяг висновків – близько 2000 знаків;
 - список використаної літератури українською мовою, оформлений за ДСТУ-2015;
- References англійською мовою, оформлений за АРА стилем;
- таблиці та інші нетекстові об’єкти нумеруються, розміщуються в середині тексту. Рисунки мають бути підписані, підписи відцентровані, подаються під рисунками (напр. Рисунок 1. Назва). Номер і назва таблиці подаються над нею напівжирним шрифтом, вирівнювання за правим краєм (напр., Таблиця 1);
11) надіслано до редакції: зазначити дату надсилання статті. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.