Подання

Увійдіть на сайт or Зареєструватися щоб зробити подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Матеріал відповідає всім вимогам даного видання.

Керівництво для авторів

 

Шановні колеги!

Оголошуємо набір статей до наукового журналу

Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

«Інтегровані комунікації». Випуск 2 (12), 2021.

 

Науковий журнал «Інтегровані комунікації» заснував Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка в 2016 році. У ньому публікуються оригінальні завершені статті, рецензії, термінологічні консультації, наукова хроніка й повідомлення з досліджень у галузі медіакомунікацій, журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, медіакультури, реклами та зв’язків із громадськістю, видавничої справи та редагування, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознавства, інформології.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21991_11891Р від 31.03.2016 р.

ISSN 2524-2644 (Print)

ISSN 2524-2632 (Online)

DOI:  https://doi.org/10.28925/2524-2644

 

Для публікації статті у випуску 2 (12), 2021 необхідно до  15 листопада 2021 р. надіслати на електронну адресу відповідального секретаря видання d.kharamurza@kubg.edu.ua такі матеріали:

 1. Статтю, оформлену відповідно до вимог.
 2. Довідку про автора (приклад оформлення довідки див. нижче).

До публікації приймаємо статті українською та англійською мовами.

Кожному опублікованому матеріалові надається цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Вартість публікація в журналі «Інтегровані комунікації» становить 25 гривень за одну сторінку (вартість розраховується за кількістю сторінок статті у форматі Microsoft Word). Роботи студентів публікуються безкоштовно.

Рубрикація видання: «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Видавнича справа та редагування», «Теорія і практика журналістики», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», «Архівознавство та документознавство», «Термінологічний диспут»,  «Рецензії, відгуки, покажчики змістів», «Наукові розвідки студентів», «Науково-практична діяльність Інституту журналістики».

 

Контактна інформація:

Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

04212, Україна, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, каб. 105.

Основна контактна особа:

Дар’я Вікторівна Харамурза, відповідальний секретар наукового журналу «Інтегровані комунікації»

E-mail: d.kharamurza@kubg.edu.ua

Телефон: +38 (098) 355 28 13

Сайт журналу: www.intcom.kubg.edu.ua

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ СТАТЕЙ

Науковий збірник друкує:

1) оригінальні завершені праці у форматі статей, які раніше не друкувалися;

2) рецензії на книжки (монографії, підручники, посібники, збірники наукових праць) у галузі медіакомунікацій, журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, медіакультури, реклами та зв’язків з громадськістю, видавничої справи та редагування, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознавства, інформології,  що вийшли протягом останніх двох років.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ:

 1. Формат сторінки– А4, книжкова.
 2. Шрифт– Times New Roman, кегль 14 pt.
 3. Міжрядковий інтервал – 1,5.
 4. Абзацний відступ– 10 мм.
 5. Поля:ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, праве –10 мм.
 6. Обсяг: обсяг статті разом із анотаціями, додатками й списком літератури 20–40 тис. знаків із урахуванням пробілів та знаків пунктуації (0,5–1,0 а.а.); обсяг наукового повідомлення 12–20 тис. знаків; обсяг рецензії на книжку 5–10 тис. знаків.
 7. Мова статті:українська, англійська (анотації до статей подаються українською та англійською мовами).

 

Використання знаків і символів

тире

апостроф

лапки

«»

маркери

·          

нумерація

1.

для нерозривних пробілів між ініціалами

Ctrl + Shift + пробіл


СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ:

 1. Індекс УДК.
 2. Прізвище та ім’я автора (авторів). Напівжирним.
 3. ORCID iD (персональний код, який можна отримати за відсутності, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register).
 4. Інформація про автора: науковий ступінь, учене звання, повне місце роботи: посада, кафедра (відділ, лабораторія), факультет (інститут), заклад вищої освіти (наукова установа); повна адреса установи: вулиця, номер будинку, індекс, місто, країна; e-mail автора.
 5. Назва статті: мовою оригіналу статті, великими літерами, напівжирним, вирівнювання по центру.
 6. Анотація (1800-2300 знаків) повинна містити інформацію про актуальність дослідницької проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мету, завдання, методи, результати дослідження та висновки без структурування за цими параметрами.
 7. Ключові слова (5–7, розділені крапкою з комою), курсив.
 8. Прізвище та ім'я, рік.
 9. Текст статті. Має відповідати міжнародним стандартам та містити такі обов’язкові компоненти:
  1. Вступ (актуальність, формулювання дослідницької проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій).
  2. Мета та завдання дослідження.
  3. Методологія дослідження (зазначити, які методи і як саме використовувалися в дослідженні).
  4. Результати й обговорення дослідження (подається основний матеріал, який можуть супроводжувати таблиці, діаграми, графіки, малюнки для унаочнення результатів). Інфографіку не потрібно дублювати текстом.
  5. Висновки та перспективи подальших пошуків (подаються узагальнення ключових моментів дослідження відповідно до мети та завдань, окреслюються перспективи подальших наукових пошуків в обраному напрямі). Обсяг висновків – близько 2000 знаків.
  6. Літературу українською мовою та транслітерацію (References) англійською мовою (не менше 10 джерел). Список літератури оформляється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. References оформляється відповідно до APA style
  7. Презентаційні матеріали АРА.Бібліографічний менеджер End Note. Усі джерела кирилицею транслітеруються латиницею (можна використовувати онлайн-сервіс (http://translit.kh.ua/?passport).
  8. Таблиці та інші нетекстові об’єкти нумеруються, розміщуються в середині тексту. Рисунки мають бути підписані, підписи відцентровані, подаються під рисунками (напр. Рисунок 1. Назва). Номер і назва таблиці подаються над нею напівжирним шрифтом, вирівнювання за правим краєм (напр., Таблиця 1).
  9. Внутрішньотекстові посилання оформлюються за стилем APA: у круглих дужках зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка, на яку посилаєтесь. Приклад: (Іванов, 2015, с. 180).
  10. Назва статті, Прізвище Ім’я, Інформація про автора, Анотація, Ключові слова англійською мовою:
   • для статей українською мовою подаються відомості про автора, анотація з ключовими словами англійською мовою (обсяг анотації 1800-2300 знаків);
   • для статей англійською мовою подаються відомості про автора, анотація з ключовими словами українською мовою (обсяг анотації 1800-2300 знаків).
  11. Надіслано до редакції: зазначити дату надсилання статті.

  ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  УДК

  Іванов Іван

  ORCID iD

  кандидат наук із соціальних комунікацій,

  доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

  Інституту журналістики,

  Київський університет імені Бориса Грінченка,

  вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, Київ, Україна.

  e-mail автора

   

  НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ

  Анотація. 1800-2300 знаків.

  Ключові слова: ключове слово 1; ключове слово 2… (5–7 ключових слів, розділені крапкою з комою), курсив.

  Прізвище та ім’я, рік

  Вступ.

  Мета та завдання дослідження.

  Методологія.

  Результати й обговорення.

  Висновки та перспективи.

   

  Література

  Журналістика : словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. Київ : Академвидав, 2013. 320 с.

   

  References

  Mykhailyn, I. (2013). Zhurnalistyka: slovnyk-dovidnyk [Journalizm: a dictionary]. Kyiv: Akademvydav.

   

  НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ

   

  Ivan Ivanov

  PhD in Social Communications,

  Associate Professor of the Advertising and Public Relations Department,

  Institute of Journalism,

   Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine)

  18/2 Bulvarno-Kudriavska Str, 04053, Kyiv, Ukraine,

  e-mail автора

  Annotation. 1800-2300 знаків.

  Key words: word 1; word 2…

  Надіслано до редакції 23.09.2021 р.

  ut the author

   

  ДОВІДКА ПРО АВТОРА
  (надсилається окремим файлом)

  ПІБ автора/авторів українською мовою

   

  ПІБ автора/авторів англійською мовою

   

  Науковий ступінь

   

  Вчене звання

   

  Місце роботи, посада

   

  Назва статті українською мовою

   

  Назва статті англійською мовою

   

  УДК статті

   

  Кількість символів (з пробілами)

   

  Контактний телефон

   

  Електронна пошта

   

  ORCID iD автора (авторів)

   

  Посилання на профіль у Google Scholar

   

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.