Подання

Увійдіть на сайт or Зареєструватися щоб зробити подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Матеріали відповідають усім вимогам до подання.
  • Подані матеріали не публікувалися раніше та не перебувають на розгляді в іншому журналі.
  • Файл з поданими матеріалами є документом у форматі Microsoft Word.
  • Автори повинні дотримуватися вимог академічної доброчесності, викладених у Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про авторське право і суміжні права" та інших суміжних нормативно-правових документах.
  • Будь ласка, підтвердьте, що цей рукопис створив автор (автори), а не інструмент ШІ / ВММ. Якщо для розробки або створення будь-якої частини рукопису використовувався ШІ / ВММ, то це повинно бути чітко зазначено у відповідних розділах рукопису (в методах та / або подяках).

Керівництво для авторів

Технічні вимоги до оформлення статей:

Формат сторінки – А4, книжкова.
Шрифт – Times New Roman, кегль 14 pt.
Міжрядковий інтервал – 1,5.
Абзацний відступ – 10 мм.
Поля:ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, праве –10 мм.
Обсяг: обсяг статті разом із анотаціями, додатками й списком літератури 20–40 тис. знаків із урахуванням пробілів та знаків пунктуації (0,5–1,0 а.а.); обсяг наукового повідомлення 12–20 тис. знаків; обсяг рецензії на книжку 5–10 тис. знаків.
Мова статті: українська, англійська (анотації до статей подаються українською та англійською мовами).

Використання знаків і символів:
- тире ();
- апостроф ();
- лапки («»);
- маркери (·);
- нумераця (1.);
- для нерозривних пробілів між ініціалами (Ctrl + Shift + пробіл).

Структурні елементи статті:
1) індекс УДК;
2) прізвище та ім’я автора (авторів);
3) напівжирним ORCID iD (персональний код, який можна отримати за відсутності, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register);
4) інформація про автора: науковий ступінь, учене звання, повне місце роботи: посада, кафедра (відділ, лабораторія), факультет (інститут), заклад вищої освіти (наукова установа); повна адреса установи: вулиця, номер будинку, індекс, місто, країна; e-mail автора;
5) назва статті: мовою оригіналу статті, великими літерами, напівжирним, вирівнювання по центру;
6) анотація (1800-2300 знаків) повинна містити інформацію про актуальність дослідницької проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мету, завдання, методи, результати дослідження та висновки без структурування за цими параметрами;
7) ключові слова (5–7, розділені крапкою з комою), курсив;
8) прізвище та ім'я, рік;
9) текст статті, що має відповідати міжнародним стандартам та містити такі обов’язкові компоненти:
 - вступ (актуальність, формулювання дослідницької проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій);
 - мета та завдання дослідження;
 - методологія дослідження (зазначити, які методи і як саме використовувалися в дослідженні);
 - результати й обговорення дослідження (подається основний матеріал, який можуть супроводжувати таблиці, діаграми, графіки, малюнки для унаочнення результатів). Інфографіку не потрібно дублювати текстом;
 - висновки та перспективи подальших пошуків (подаються узагальнення ключових моментів дослідження відповідно до мети та завдань, окреслюються перспективи подальших наукових пошуків в обраному напрямі). Обсяг висновків – близько 2000 знаків;
 - літературу українською мовою та транслітерацію (References) англійською мовою (не менше 10 джерел);
 - список літератури оформляється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. References оформляється відповідно до APA style. Презентаційні матеріали АРА. Бібліографічний менеджер End Note. Усі джерела кирилицею транслітеруються латиницею (можна використовувати онлайн-сервіс (http://translit.kh.ua/?passport);
  - таблиці та інші нетекстові об’єкти нумеруються, розміщуються в середині тексту. Рисунки мають бути підписані, підписи відцентровані, подаються під рисунками (напр. Рисунок 1. Назва). Номер і назва таблиці подаються над нею напівжирним шрифтом, вирівнювання за правим краєм (напр., Таблиця 1);
  - внутрішньотекстові посилання оформлюються за стилем APA: у круглих дужках зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка, на яку посилаєтесь. Приклад: (Іванов, 2015, с. 180);
  - назва статті, прізвище та ім’я, інформація про автора, анотація, ключові слова: для статей українською мовою подаються відомості про автора, анотація з ключовими словами англійською мовою (обсяг анотації 1800-2300 знаків); для статей англійською мовою подаються відомості про автора, анотація з ключовими словами українською мовою (обсяг анотації 1800-2300 знаків).
10) надіслано до редакції: зазначити дату надсилання статті. 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ   

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.