https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/feed Інтегровані комунікації 2023-03-03T15:57:32+00:00 Дар'я Вікторівна Харамурза d.kharamurza@kubg.edu.ua Open Journal Systems https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/193 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 2023-03-03T14:31:06+00:00 Дар'я Харамурза d.kharamurza@kubg.edu.ua <p>Вітальне слово головного редактора, директора Інституту журналістики Галини Горбенко.</p> 2023-03-03T14:29:55+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/194 ВІТАННЯ З НАГОДИ П’ЯТИРІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 2023-03-03T14:34:50+00:00 Дар'я Харамурза d.kharamurza@kubg.edu.ua <p>ВІТАННЯ З НАГОДИ П’ЯТИРІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА</p> 2023-03-03T14:34:18+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/197 ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ) КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 2023-03-03T15:18:24+00:00 Тетяна Єжижанська t.yezhyzhanska@kubg.edu.ua Олена Осмоловська o.osmolovska@kubg.edu.ua Олег Харченко ov.kharchenko@kubg.edu.ua <p>У статті висвітлено роль методів проєктів у навчанні студентів Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Названо й схарактеризовано фестивалі, гуртки й проєкти, які організовуються на кафедрі видавничої справи. Вказано мету і завдання цих заходів, проаналізовано результати і напрацювання, описано роль і місце фестивалів, гуртків, проєктів у навчальному процесі. Зазначено, які фахові компетентності формуються під час викладання курсів, що вивчають студенти-журналісти освітньої програми «Видавнича справа та редагування». Автори доходять висновків про можливості проєктів у розвитку фахових компетентностей та їхню важливість у досягненні програмних результатів навчання.</p> <p><br><strong>Ключові слова:</strong> фахові компетентності, програмні результати навчання, проєктна діяльність закладу вищої освіти, кафедра видавничої справи, Інститут журналістики, Київський університет імені Бориса Грінченка.</p> 2023-03-03T15:00:38+00:00 Авторське право (c) 2023 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/200 НАУКОВА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ, СТАЖУВАННЯ) 2023-03-03T15:16:56+00:00 Ніна Вернигора n.vernyhora@kubg.edu.ua Сергій Хомінський s.khominskyi@kubg.edu.ua <p>У статті досліджується історія розвитку наукового та проєктного напрямів у діяльності кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка протягом 2016–2021 років. Проаналізовано участь викладачів і студентів кафедри у міжнародних програмах академічної мобільності та в міжнародних науково-дослідних проєктах. Зібрано й структуровано інформацію щодо розробки та подання заявок на одержання грантів, зокрема й тих, які здобули перемоги. Досліджено історію наукових публікацій викладачів кафедри, зокрема тих, які вийшли у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних “Scopus” та “Web of Science”. Узагальнено дані щодо участі викладачів і студентів кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Окреслено подальші перспективи наукової та проєктної діяльності кафедри.</p> <p><br><strong>Ключові слова</strong>: кафедра видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, наукова діяльність, проєктна діяльність, академічна мобільність, конференції, стажування, публікації у “Scopus” та “Web of Science”</p> 2023-03-03T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/201 ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА НОВИХ МЕДІА УНІВЕРСИТЕТУ ГРІНЧЕНКА) 2023-03-03T15:26:53+00:00 Анжеліка Досенко o.dosenko@kubg.edu.ua Василь Пастушина v.pastushyna@kubg.edu.ua <p>Ведення профорієнтаційної роботи — важливий етап формування грамотного контингенту студентів для кожного сучасного закладу вищої освіти. У науковій діяльності аналізуються сучасні методи профорієнтаційної роботи на прикладі кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Такий вектор діяльності розглядається авторами як такий, що спрямований на те, аби допомогти молоді визначитися із майбутньою професією, виявити спеціальні здібності й таланти абітурієнтів, спрямовані на медійну галузь.</p> <p>У науковій статті розглядаються методики здійснення фахових заходів професійно орієнтованої роботи, а саме вебінари-практикуми, медіафестивалі, які протягом 2020 та 2021 років кафедра проводить як традиційні.</p> <p><br>Увага приділена організованим онлайн-зустрічам із абітурієнтами та їхніми батьками, проаналізовано програми здійснених заходів, представлено систему практичних завдань, майстер-класів від медійників-практиків.</p> <p>Мета наукової статті полягає у вивченні існуючих ефективних концептів формування профорієнтаційної роботи кафедри журналістики і нових медіа КУБГ.</p> <p>Протягом періоду 2020–2021 рр. кафедра журналістики та нових медіа здійснює активну профорієнтаційну роботу серед старшокласників, плідно співпрацює з медіашколами, шкільними редакціями та гуртками Інформаційно-творчої агенції ЮН-ПРЕС. Загальна політика кафедри не орієнтується лише на Київ, а формує цільову аудиторію з усієї України. Це підтверджується кількістю учасників марафонів та вебінарів-практикумів з різних міст нашої країни: Кривий Ріг, Дніпро, Кропивницький, Полтава, Харків, Хмельницький тощо. Такий формат став можливий в умовах дистанційного навчання, що дало змогу розширити географію та уможливило ведення онлайн-зустрічей.</p> <p><br><strong>Ключові слова:</strong> профорієнтаційна робота, кафедра журналістики та нових медіа, вебінар-практикум, журналістський марафон.</p> 2023-03-03T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/202 ОСВІТНЯ, СОЦІОГУМАНІТАРНА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ (2016–2021 рр.) 2023-03-03T15:34:19+00:00 Олена Воскобойнікова-Гузєва o.voskoboinikova-huzieva@kubg.edu.ua Тетяна Поліщук t.polishchuk@kubg.edu.ua <p>У статті розглянуто освітню, проєктну й соціогуманітарну діяльність кафедри бібліотекознавства та інформології Університету Грінченка за п’ять років. Висвітлено роботу та досягнення викладачів і студентів кафедри у ході реалізації нової освітньої стратегії. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження, як аналіз джерельної бази, моніторинг сайту кафедри, здійснено огляд освітньої та проєктної діяльності кафедри. Увага приділена оновленню освітніх програм, запровадженню нової спеціальності, а також результатам роботи студентів у Центрах компетенцій та проєктам, що розвивають гнучкі навички студентів. Результатами є аналіз практико орієнтованого навчання, опис реалізованих задумів та активної соціогуманітарної діяльності колективу кафедри й студентів, взаємодія з партнерами. Висвітлено знакові проєкти, що спрямовані на популяризацію роботи кафедри бібліотекознавства та інформології, Інституту журналістики й Університету Грінченка.</p> <p><strong>Ключові слова</strong>: кафедра бібліотекознавства та інформології, освітня діяльність, проєктна діяльність, партнерство.</p> 2023-03-03T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/203 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 2023-03-03T15:40:04+00:00 Ігор Стамбол i.stambol@kubg.edu.ua <p>У статті досліджено основні віхи розвитку міжнародної діяльності кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка протягом 2016–2021 рр. Проаналізовано участь викладачів і студентів кафедри у міжнародних програмах академічної мобільності та міжнародних науково-дослідних проєктах. Продемонстровано показники щодо розробки й подання заявок на одержання грантів, зокрема й щодо заявок, які здобули перемоги. Проаналізовано наукові публікації викладачів кафедри, які увійшли у видання, що індексуються в наукометричних базах даних “Scopus” та “Web of Science”. Подано узагальнені дані щодо участі викладачів і студентів кафедри у всеукраїнських та міжнародних науковопрактичних конференціях.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> кафедра бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, наукова діяльність, проєктна діяльність, академічна мобільність, конференції, стажування, публікації у “Scopus” та “Web of Science”.</p> 2023-03-03T15:39:43+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/204 ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА КРІЗЬ ПРИЗМУ БІБЛІОТЕК 2023-03-03T15:44:55+00:00 Єлизавета Галактіонова yohalaktionova.ij19@kubg.edu.ua <p>У розвідці досліджено досвід впровадження екоосвіти через бібліотечні установи Німеччини та України. Розглянуто актуальність та важливість створення «зелених бібліотек». Метою є вивчення досвіду екологічної освіти через проєкти, втілені вибраними бібліотеками. Поставлена мета досягнута загальнонауковими методами, зокрема методом описування досвіду впровадження екоосвіти, аналізу вже існуючих проєктів «зелених бібліотек», узагальненням успішно втілених в Україні та Німеччині екобібліотек. Детально розглянуто проєктну діяльність у полі екоосвіти, книгозбірень “FaBio” (Манхейм, Німеччина) та «ЕкоБібліотека» (Львів, Україна). Окреслено перспективи екологічної освіти, в тому числі й крізь призму книгозбірень.</p> <p><br><strong>Ключові слова:</strong> бібліотечна справа, екоосвіта, екологічні інновації, екобібліотеки, нововведення, бібліотечні реформи.</p> 2023-03-03T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/205 П'ЯТЬ РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ РЕКЛАМИ ТА ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 2023-03-03T15:52:34+00:00 Ілля Афанасьєв i.afanasiev@kubg.edu.ua Наталія Варгіч nsvarhich.ij19@kubg.edu.ua <p>У статті аналізується наукова діяльність кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченку в період з 2017 до 2021 р. Наукові дослідження є не просто важливим напрямом діяльності сучасних університетів, а й одним із пріоритетних, тому що значно впливають на місце ЗВО в престижних рейтингах, що є одним із аргументів на користь прийняття рішення абітурієнта про вибір університету для подальшого навчання. У 2017–2021 рр. Міністерство освіти і науки України й аналогічні урядові структури у США та країнах ЄС, як і багато НУО-грантодавців у галузі освіти, декларували необхідність розвитку наукової діяльності університетів. Опублікування статей, проіндексованих у наукометричних системах “Scopus” і “Web of Science”, стало обов’язковим для більшості українських викладачів. Наукову діяльність особливо складно здійснювати практикам, які залучені до викладання саме через досвід у бізнес-секторі економіки. Відповідно до стратегії студентоцентрованого та практико-орієнтованого навчання, на кафедру реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики залучено багато таких фахівців. Реклама та зв’язки з громадськістю є здебільшого прикладним, а не науковим напрямом діяльності, на відміну від багатьох інших спеціалізацій кафедр в українських університетах. Однак сучасні абітурієнти демонструють більший інтерес до перших, ніж до теоретичних напрямів соціальних наук. Тому аналіз наукової роботи зазначеної кафедри може становити особливий інтерес для викладачів та адміністраторів, які працюють у закладах вищої освіти. На основі наукових статей, масмедійних публікацій викладачів цієї кафедри, а також за допомогою кількох спеціальних інтерв’ю з працівниками Інституту журналістики систематизовано основні завдання й результати наукової роботи цього підрозділу. Висвітлено основні досягнення ключових діячів кафедри в контексті спільної наукової теми інституту «Сучасне медіазнавство в освітньому та науковому дискурсах» та їхні індивідуальні наукові інтереси. У статті міститься огляд найбільш важливих наукових публікацій викладачів. Значну увагу приділено аналізу досягнень і теоретичних проблем наукової співпраці між викладачами та студентами.</p> <p>У статті наголошується на необхідності об’єднати зусилля не лише українських науковців та освітян, але й більшості українського суспільства, а також його по-справжньому проукраїнських іноземних партнерів для реформування системи управління дослідницькою роботою та вищою освітою в Україні.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> реклама, зв’язки з громадськістю, наукова діяльність кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, Scopus, Web of Science.</p> 2023-03-03T15:52:12+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/206 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ ГРІНЧЕНКА ЗА 2016–2021 рр. 2023-03-03T15:57:32+00:00 Влада Коток vokotok.ij20@kubg.edu.ua Лідія Порхун lsporkhun.ij20@kubg.edu.ua <p>У статті досліджено міжнародну діяльність кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського університету ім. Б. Грінченка. Підрозділ активно співпрацює з іноземними університетами та бере участь у великій кількості міжнародних програм, серед яких відома багатьом Erasmus+. Студенти кафедри також активно залучаються до міжнародної діяльності, виграють грантові програми. Викладачі та адміністрація роблять усе можливе для того, щоб укласти якомога більше вдалих для обох сторін угод та надати студентам більше можливостей для розвитку. У статті здійснено спробу пояснити, для чого потрібна модернізація освіти, підкреслити необхідність міжнародних контактів та їхню користь.<br><strong>Ключові слова:</strong> міжнародна діяльність, кафедра реклами та зв’язків з громадськістю, студент, викладач, грант, лекція, семінар.</p> 2023-03-03T15:57:15+00:00 Авторське право (c) 2021 Інтегровані комунікації