ПОНЯТТЯ "ЕТИКА ТЕРМІНОЛОГІЇ" У КОРЕЛЯЦІЇ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ

  • Viktoriia Ivashchenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Сьогодні видається актуальним обґрунтування доцільності відродження дещо призабутого в на- укових колах поняття «етика термінології», яке входить до парадигми наукових понять «етика науки» / «на- укова етика», «лінгвістична етика» / «лінгвоетика», «мовна етика», «етика мови / мовлення», «етика слова», «етос постнекласичної науки» та ін. У пропонованій розвідці зіставлено кореляції окреслених понять у поль- ській, українській та російській мовах, прокоментовано погляди деяких мовознавців щодо особливостей їхнього функціонування в різних лінгвопросторах. На тлі розмежування цих одиниць розкрито зміст та сучасне розу- міння поняття «етика термінології», яке свого часу до наукового обігу ввів Ч. С. Пірс. З огляду на специфіку використання технічної та гуманітарної термінологій на часі також упровадження понять «етика технічної термінології / етика термінології технічних наук» та «етика термінології гуманітарних наук» («етика філо- софської термінології», «етика граматичної термінології» тощо). 

DOI: 10.28925/2524-2644.2018.6.7

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.

Демьянков В. З. Цивилизационные параметры ког- ниции: лингвистика – эстетика – этика – психология – ло- гика // Вопросы когнитивной лингвистики. 2013. No 1. C. 32–47.

Сурикова Т. И. Лингвистические аспекты этики как направление исследований медиастилистики // Речевая коммуникация в средствах массовой информации. Санкт- Петербург : С.-Петербургский государственный универси- тет, 2013. C. 99–102.

Фещенко В. В., Коваль О. В. Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства. Москва : Языки славянской культуры, 2014. 640 с.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів : Світ, 1990. 232 с.

Zgуłka T. Jezyk wsrуd wartosci. Poznan : Wydawnictwo Poznańskie, 1988. 121 s.

Дудик П. С. Стилістика української мови. Київ : Академія, 2005. 368 с.

Москалюк В. Естетика мови: космічне та екзистен- ціальне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2006. Вип. 81–83. С. 139–142.

Семеног О. М. Культура наукової української мови. Київ : Академія, 2010. 213 с.

Рязанова О. С. Естетика слова як засіб розвитку мовлення в умовах компетентнісного підходу до навчан- ня // Освіта.UA. 2011. URL: http://osvita.ua/school/ lessons_summary/edu_technology/25259/. Дата звернен- ня: 22.11.2017.

Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови. Київ : Академія, 2007. 360 с.

Puzynina J., Pajdzińska А. Etyka słowa // O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny / Red. J. Miodek. Wrocław : Forum Kultury Słowa, 1995, 1996. S. 35–45.

Bartmiński J. Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji // Oblicza polszczyzny / Red. nauk. A. Markowski, R. Pawelec. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012. S. 32–48.

Markowski А. Kultura jezyka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 292 s.

Peirce Ch. S. The Ethics of Terminology // A Syllabus of Certain Topics of Logic. Boston : Alfred Mudge & Son, 1903. P. 10–14.

Peirce Ch. S. The Сollected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge : Harvard University Press, 1931. 962 p. 17. Пирс Ч. Начала прагматизма. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 318 с.

Огієнко І. Історія української граматичної терміно- льоґії // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. 1908. Кн. І. С. 94–129.

Огієнко І. Інститут Української Наукової Мови в Києві, 2001. URL: http://litopys.org.ua/ohukr/ohu22. htm. Дата звернення: 25.11.2017.

Любинський М. Уваги до проєкту елементарної граматичної термінології Державної Комісії для впорядку- вання українського правопису // Вісник Інституту Укра- їнської Наукової Мови. 1928. Вип. 1. С. 30–36


Переглядів анотації: 509
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Ivashchenko, V. (2020). ПОНЯТТЯ "ЕТИКА ТЕРМІНОЛОГІЇ" У КОРЕЛЯЦІЇ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ. Інтегровані комунікації, (6). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122
Розділ
Термінологічна консультація