МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВИДАВНИЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Victor I. Shpak Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Стаття присвячена аналізу методології вивчення історії видавничого підприємництва. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що друковане слово має вирішальне значення у розбудові незалежної України. Воно формує суспільно-політичну думку, впливає на ментальність українського народу, його духовне життя та відродження історичних традицій, на розвиток економіки. Необхідність розробки обраної теми посилюється також через відсутність у вітчизняній науці спеціального дослідження, яке б містило комплексний системний аналіз видавничої справи, поєднувало всі взаємозалежні складові частини видавничого процесу. Методологічною основою пропонованого дослідження є головні принципи історизму та наукової об’єктивності, основні методи науково-історичного пізнання, сучасні концептуальні підходи до вивчення феномена малого підприємництва в контексті видавничої діяльності. Ідеться про сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та підходів, які можна поділити на три основні групи: методи отримання і накопичення інформації; методи узагальнення; методи, які дають змогу пояснити отримані результати та зробити висновки. Під час дослідження зроблено спробу узагальнити методологічну основу досліджень, що спираються на основні принципи історизму та наукової об’єктивності, фундаментальні положення як вітчизняних, так і окремих закордонних історико-філософських, політичних концепцій стосовно закономірностей та певних специфічних особливостей становлення і розвитку видавничої справи. Зроблено висновок, що використання загальнонаукових і спеціальних методів та підходів дає можливість простежити основні етапи й тенденції розвитку видавничого бізнесу, з’ясувати його специфіку, роль та місце на різних етапах розвитку. Спираючись на емпіричні та теоретичні методи дослідження, можна реалізувати поставлені завдання щодо системного і комплексного аналізу стану малого видавничого підприємництва, його впливу на процеси розбудови громадянського суспільства через формування середнього класу та всебічну демократизацію суспільних і державних інституцій.

DOI:https://doi.org/10.28925/2524-2644.2017.3.7

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Victor I. Shpak, Київський університет імені Бориса Грінченка

д-р іст. наук, доцент,
Інститут журналістики
Київського університету імені бориса грінченка

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь» No 1718 від 13.12.06 : за станом на 10 квіт. 2017 р. [Електронний ресурс] / Кабмін України. – офіц. джерело : сайт ВР України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1718-2006-п.

Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / В. В. Різун // Психолінгвістика. – 2012. – Вип. 10. – С. 305–314. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/psling_2012_10_44. – дата звернення: 28.03.17.

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д. М. Стеченко, О. С. чмир. – Київ : Знання, 2007. – 317 с.

Большой энциклопедический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vedu.ru/bigencdic/50144/. – дата звернення: 25.11.16.

Філософія : підручник [Електронний ресурс] / за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя. – харків : Консум, 2001. – 672 с. – Режим доступу: http://readbookz. com/book/179/6247.html. – дата звернення: 28.11.16.

Цехмістрова Г. С. основи наукових досліджень :

навч. посіб. [Електронний ресурс] / Г. С. цехмістрова. –

Київ : Видавничий дім «Слово», 2003. – 240 с. – Режим

доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-1109.html. –

дата звернення: 28.11.16.


Переглядів анотації: 128
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2018-12-29
Як цитувати
Shpak, V. I. (2018). МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВИДАВНИЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Інтегровані комунікації, (3). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/62
Розділ
Видавнича справа та редагування