PR-КОМУНІКАЦІЇ ВИДАВНИЦТВ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОЇ РЕЦЕПЦІЇ

  • Tetyana S. Jezhyzhanska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті досліджується сучасний стан та перспективи вивчення комунікацій видавництв, зокрема PR-комунікацій книжкових видавництв. Звернено увагу, з одного боку, на недостатню наукову розробку цієї проблеми, а з другого – на очевидне важливе значення в сучасних умовах забезпечення конкурентоспроможності видавництва. Вивчається історія дослідження PR-комунікацій книговидавництв, окреслюються теоретичні та практичні можливості використання PR у їхній діяльності. Визначаються перспективи подальшого наукового вивчення та практичного використання PR-комунікацій у діяльності видавництв.Актуальність теми дослідження полягає в тому, що комунікація в інформаційному суспільстві – це принципово нове явище, яке створює нові цінності, змінює технології й конфігурації продуктів, системи роботи з клієнтами. Компанії завжди намагалися налагодити комунікацію, тобто вибудовували навколо і всередині систему взаємодій, яка допомагала б управлінцям досягти стратегічної мети. Проте сучасні комунікації вирізняються від традиційних. Мета статті – дослідити формування теоретичної бази PR-комунікацій видавництв у сучасному медіапросторі України. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких дослідницьких завдань: проаналізувати фахову літературу з основної проблематики дослідження; з’ясувати позиції закордонних та вітчизняних дослідників з питань комунікацій у видавничій галузі; розглянути теоретичні дослідження PR- комунікацій видавництв у сучасному медіапросторі. Для досягнення мети послуговуємося такими загальнонауковими методами, як аналіз, що дав змогу провести поділ актуальних тенденцій комунікації у видавничій галузі для предметного їх вивчення, синтез, за допомогою якого зведено в цілісну картину теоретичну базу дослідження комунікацій видавничої галузі України. Метод узагальнення дав змогу вивчити, систематизувати та структурувати інформацію. Застосовано також описовий метод та метод порівняння, а за допомогою методу наукового прогнозування ми змогли визначити перспективи розвитку PR-комунікацій видавництв у сучасному медіапросторі.

DOI:https://doi.org/10.28925/2524-2644.2017.3.6

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetyana S. Jezhyzhanska, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри видавничої справи,
Інститут журналістики
Київського університету імені бориса грінченка

Посилання

Тимошик М. С. Історія видавничої справи : підручник /Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

Низовий М. Українська статистика друку: основні етапи становлення та розвитку / М. Низовий. – Київ : Кн. палата України, 2002. – 96 с.

Сенченко М. Книжкова справа України : ретроспектива і перспектива / М. Сенченко // Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. – Київ : Книжкова палата України ім. Івана Федорова, 2006. – No 9. – С. 3–9.

Зелінська Н. В. «Наука байдужа до біографії своїх творців...» : вибр. твори / Надія Зелінська ; [упоряд.: Н. Черниш та ін.]. – львів : Укр. акад. друкарства, 2013. – 406 с.

Шпак В. І. Видавничий бізнес в умовах української державності : монографія / В. шпак. – Київ : дП експрес-об’ява, 2015. – 392 с.

Водолазька С. А. Сучасна видавнича галузь східоноєвропейського регіону: інноваційні детермінанти та

актуальні трансформації : дис. ... д-ра наук із соц. комунік.: [спец.] 27.00.05 «Теорія та історія видавничої спра-

ви та редагування» / Світлана Анатоліївна Водолазька ;

МоН України, КНУ імені Тараса шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 488 с.

Теремко В. І. Видавництво – ххІ. Виклики і стратегії : монографія / В. І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2012. – 328 с.

Ключковська Г. Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ (засади формування української моделі) : дис. ... канд. філол. наук / Г. Ключковська. – Львів, 2000. – 176 с.

Копистинська І. М. Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991–2003 рр.) : дис. ...канд. філол. наук: 10.01.08 / Ірина Михайлівна Копистинська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 223 с.

Копистинська І. М. Засоби промоції книжкових видань: досвід незалежної України / І. М. Копистинська, Т. С. Гринівський // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – No 1. – С. 37–46.

Огар Е. І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис ... д-ра наук із соц. комунік. / Е. І. Огар. – Київ, 2013. – 32 с.

Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі : зб. наук.-практ. ст. / упоряд. Е. огар. – Київ : Грані-Т, 2012. – 192 с.

Храмцова Т. Г. Книгоиздание Российской Федерации в системе массовой коммуникации: проблемы государственного регулирования : автореф. дисс. ... канд. полит. наук / Т. Г. храмцова ; [Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации]. – Москва, 2001. – 24 с.

Кобзева М. Н. Современные проблемы и тенден-

ции развития книгоиздания в России : автореф. дисс....канд. филол. наук: 10.01.10 / Мария Николаевна Кобзева ; [Рос.ун-т дружбы народов]. – Москва, 2010. – 18 с.

Маслов М. С. Функционирование и развитие

социального института книжного дела: по материалам межрегионального социологического исследования в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай и Новосибирской области (2008–2011 гг.) : дисс.... канд.соц.

наук: 22.00.04 / Михаил Сергеевич Маслов ; [Алт. гос. ун-т]. – Барнаул, 2011. – 184 с.

лизунова И. В. Книга в региональном медиапространстве: издательское дело Сибири и дальнего Востока в 90-е гг. XX – первом десятилетии XXI в. : дисс.... д-ра ист. наук: 05.25.03 / ирина Владимировна лизунова ; Казан.гос. ун-т культуры и искусств. –Новосибирск, 2013. – 487 с.

Крылова Е. В. информационная поддержка

издательской и книготорговой деятельности : автореф.

дисс.... канд. филол. наук: 05.25.03 / Е. В. Крылова. –Санкт-Петербург, 2013. – 25 с.

Книжный маркетинг: руководство к действию : сб.

ст. / [Д. Ф. Бейкер и др.] ; пер. с англ. Б. ленского. –Москва : изд. центр «Терра», 1999. – 408 с.

Степурин І. Книжковий маркетинг: канали розповсюдження книжок/ І. Степурин // Книжковий клуб плюс. – 2002. – No 2. – С. 4–5.

Про інформаційний маркетинг (І не лише про нього...) : зб. ст. і матер. круглого столу «Розвиток інформаційного маркетингу на книжковому ринку України» / упоряд. Е. І. Огар. – львів : Аз-Арт, 1997. – 144 с.

Теремко В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2009. – 272 с.

Бондар Ю. Видавнича комунікація: до питання інституалізації / Юрій Бондар // Вісник Книжкової палати. – 2014. – No 10. – С. 3–6.

Скібан О. І. Видавнича комунікація в системі соціальних комунікацій інтернет-простору України / О. І. Скібан // Наукові записки [Української академії друкарства]. – 2014. – No 4. – С. 145–151.

Скочинець О. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції / О. Скочинець // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. – Ч. 1. – C. 253–257.

Скібан О. І. Сучасні технології книжкової промоції в аспекті мас-медійної взаємодії / О. І. Скібан// Поліграфія і видавнича справа / [Українська академія друкарства]. – 2016. – No 2 (72).

Бессараб А. Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій / А. О. Бессараб // держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – No 1–2. – С. 159–163.

Хлопчук Т. Буккросинг та флешмоб у системі новітніх маркетингових стратегій промоції книги / Т. Хлопчук // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. у-нт культури і мистецтв, І-нт журналістики і міжнародних відносин ; [голов. ред. М. С. Тимошик]. – Київ, 2013. – число 1.– Ч. 2. – С. 266–271.

Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті / Д. Фіалко // Український інформаційний простір : наук. журн. / Київ. нац. у-нт культури і мистецтв, І-нт журналістики і міжнародних відносин ; [голов. ред. М. С. Тимошик]. –Київ, 2013. – число 1.– Ч. 2.– С. 261–265.

Микитин Т. І. Книжкові виставки і ярмарки в Україні у системі пропагування книги та читання / Т. І. Микитин // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – No 2. –С. 59–64.

Антоник О. В. Книжкові конкурси як засіб активізації попиту на книжкову продукцію / О. В. Антоник, О. О. Жолдак // Поліграфія і видавнича справа. –2014. – No 3. – С. 73–81.

Танчин Л. М. особливості PR-діяльності у процесі популяризації книги та просуванняїї на ринок / Л. М. Танчин // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник. – львів : Вид-во Укр. академії друкарства, 2008. – Вип. 1 (47). – С. 97–102.

Олефір Д. Новітні способи промоції книги в інтернеті / Дар’я Олефір // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-хмельницький, 2014. – С. 4–12.

Крылова Е. В. использование социальных сетей в PR-деятельности крупнейших издательств России / Е. В. Крылова // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств. – 2011. – No 2. – С. 111–113.

Лаврова А. Н. PR-деятельность книжных издательств как фактор взаимодействия с медиапространством : автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.01.10 «Журналистика» / Анна Николаевна лаврова ; [Моск.гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. – Москва, 2016. – 28 с.


Переглядів анотації: 761
Завантажень PDF: 303
Опубліковано
2018-12-29
Як цитувати
Jezhyzhanska, T. S. (2018). PR-КОМУНІКАЦІЇ ВИДАВНИЦТВ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОЇ РЕЦЕПЦІЇ. Інтегровані комунікації, (3). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/61
Розділ
Видавнича справа та редагування