МЕДІА-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

  • Anastasiia Boiaryn
Ключові слова: медіа-середовище, нові медіа, засоби масової інформації, засоби масової комунікації, соціальні медіа, бібліотека, користувач, медіа-простір

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що медіа-середовище сучасної бібліотеки є багатогранним, а розширення власного медіа-простору дає можливість бібліотеці стати центром життя громади та залучити молодь, в тому числі й через нові медіа. Метою дослідження є вивчення та аналіз медіа-середовища бібліотек України, перспективи розвитку елементів журналістської діяльності в сучасній бібліотеці та необхідність впровадження нових форм комунікації в інформаційному суспільстві. Завданнями дослідження визначено: аналіз джерельної бази з теми дослідження; дослідження медіа-середовища українських бібліотек шляхом анкетування працівників бібліотечної сфери; розроблення проекту та запис радіо-інтерв’ю «Медіа-простір сучасної бібліотеки» з представниками бібліотек Києва. За допомогою методів джерелознавчого аналізу, контент-аналізу сайтів установ, узагальнення, а також методом соціокомунікації проведено анкетування та досліджено медіа-середовище бібліотек України, їх взаємодію зі ЗМІ та новими медіа. Медіа-простір сучасної бібліотеки – це доволі широка тема, яку можна вивчати з різних позицій. Бібліотечна робота поступово відходить від стандартного обслуговування лише в межах книгозбірні та починає активно опановувати нові медіа. Тому в своїй роботі вона часто використовує сучасні методи комунікації з користувачем, як то web-сайти та соціальні мережі. У дослідженні з’ясовано, що ефективність присутності бібліотеки в нових медіа залежить від мети та завдань самої книгозбірні, розширення її медіа-простору та потреби залучення нових читачів. Визначено, що на популярність сторінок у соціальних медіа та зростання кількості читачів впливає періодичність оновлення повідомлень та створення власного медіа-продукту.

DOI: 10.28925/2524-2644.2018.6.4

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Белл Д. Социальные рамки информационного общества // новая технократическая волна на Западе.

Москва : Прогресс, 1986. С. 330–342.

Дебрэ Р. Введение в медиологию [пер. с фр.].

Праксис, 2010.

Луман н. Реальность масс-медиа [пер. с нем.

А. Ю. Антоновского]. Москва : Праксис, 2005. 256 с.

McLuhan M. Understanding Media: The Extensions

of Man. New York : McGraw Hill. 1964 с.

Урсул А. Д. Информатизация общества: Введение в социальную информатику. Москва : Акад. обществ. наук, 1990.

Турен А. Возвращение человека действующего.

Очерк социологии. Москва : научный мир, 1998. 206 с.

Хабермас Юрген. Комунікативна дія і дискурс —

дві форми повсякденної комунікації // Ситниченко Л.

Першоджерела комунікативної філософії. Київ : Либідь, 1996. С. 84–90.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Інформаційна діяльність як пріоритетний напрям функціонування бібліотечно-інформаційної сфери ХХІ ст. // наук. праці нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 38.

Київ, 2013. С. 18–36.

Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації,

їх наповнення і ресурс / наук. ред. Л. А. Дубровіна ;

нАн України, нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. 360 с.

Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку //

Бібліотечний вісник. 2014. № 6. С. 8–12. URL: http://

nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_6_4.

Марьина Е. Ю. Библиотека в современном медиа-пространстве: технологии и стратегии развития //

Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матер. ХVІ Міжнарод.

наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2

ч. ч. 1/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ;

[уклад. н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська

(голова) та ін.]. Харків, 2014. С. 64–68. URL: http://

ru.calameo.com/read/0006329455b486b8dc951.

Лобузіна К. В. Онлайнові бібліотечні послуги:

нові підходи та технології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2011. № 4. С. 30—35.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2011_4_6.

Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі :

монографія / Харків. держ. акад. культури. Харків :

ХДАК, 2017. 326 с.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Модернізаційна

стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери // Бібл. вісн. 2012. № 5. С. 8–19.

Запорожець Т. М. Медійний простір як середовище зародження інфолюдини. URL: http://ippo.org.

ua/index.php?op tion=com_content&task=view&id=2180

&temid=41.

Кепканова О. І. Вплив медіасередовища

на формування дитини // Психолог. № 7. 2012.

URL: http://ippo.org.ua/ index.php?option=com_

content&task=view&id=2461 &Itemid=278.

Інтерв’ю з Анною Падалкою – бібліотекарем

національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 2018. URL: https://www.facebook.com/anastasia.

boyaryn/videos/pcb.2003625809723023/2003611103057

/?type=3&theater.

Інтерв’ю з Тетяною Сергіївною Опришко – директором бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка. 2018. URL: https://www.facebook.

com/anastasia.boyaryn/videos/pcb.2003625809723023

/2003611796391091/?type=3&theater.

Інтерв’ю з Оксаною Кузьменко – співробітником бібліотеки національної музичної Академії ім. П. І.

чайковського. 2018. URL: https://www.facebook.com/

anastasia.boyaryn/videos/pcb.2003625809723023/20036

/?type=3&theater.


Переглядів анотації: 914
Завантажень PDF: 275
Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Boiaryn, A. (2018). МЕДІА-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ. Інтегровані комунікації, (6), 33-40. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.6.4
Розділ
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія