До проблем культурної комунікації України в контексті світового розвитку

  • Людмила Миколаївна Кононенко Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: глобалізація, соціальна трансформація, національна ідентичність, культурна комунікація

Анотація

Статтю присвячено виявленню основних тенденцій у розвитку комунікаційних процесів в Україні в умовах глобальних соціокультурних трансформацій. Актуальність дослідження зумовлена насамперед стрімкими трансформаційними процесами, що відбуваються у світі. У статті зроблено спробу аналізу світових тенденцій суспільно-культурного розвитку та впливу цих процесів на українські реалії. Для сучасної цивілізації характерними є дві визначальні тенденції розвитку: інтеграції та диференціації. Поряд з безсумнівними позитивними досягненнями, які несе в собі тенденція до інтеграції, є й помітні негативні риси, насамперед ті, що стосуються стандартизації та нівеляції національного способу життя, культури, мови, всього комплексу морально-етичних рис та духовності, який заведено вважати національною ментальністю.
Також охарактеризовано наукові підходи, що відображають багатоаспектність різних напрямків у галузі культурних та комунікативних досліджень. Визначено механізми взаємодії та взаємовпливу культурної комунікації та суспільного розвитку. Для України використання новітніх технологій сприяло розширенню національного інформаційного простору, залученню широких верств населення до світових культурних та інформаційних процесів, поступальному опануванню нових наукових знань та культурно-дозвіллєвих практик, демократизації суспільства в цілому. Проте відкритість національного інформаційного простору сприяє поширенню в країні стандартизованих форм культури та надзвичайно потужних закордонних інформаційних потоків, що в умовах дуже слабкої присутності України у світових засобах масової інформації становить певну загрозу її національній безпеці.
Автор статті доходить висновку, що Україні необхідно долучитися до європейського досвіду щодо розв’язання проблеми органічного поєднання національного і космополітичного аспектів, а також зростання комунікаційної складової у цих процесах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Кононенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

Доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Academia, 2004. 788 с.

Гриценко О.А. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; Інститут культурології НАМ України, 2019. 320 с.

Литвиненко О.В., Бінько І.Ф., Потіха В.М. Інформаційний простір як чинник забезпечення національних інтересів України. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин; Чорнобильінтерінформ, 1998. 48 с.

Нэсбитт Д., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции: Год 2000. Пер. с англ. Москва: Республика, 1992. 415 с.

Полунєєв Ю., Загорулько Ю. Культурний шок у пост-комуністичних суспільствах у період ринкової трансформації — перспективи України. Сучасність. 1994. No 10.

Почепцов Г.Г. Глобальні проекти: конструювання майбутнього: навч. посіб. Київ: Український центр політичного менеджменту, 2009. 212 с. (Б-ка журн. «Соціальна психологія»).

Фукуяма Ф., Гантінгтон С. Політичний порядок у мінливих суспільствах. Київ: Наш формат, 2019. 448 с.

Горбатенко В.П. Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів: дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 1999. 379 c.


Переглядів анотації: 238
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Кононенко, Л. (2020). До проблем культурної комунікації України в контексті світового розвитку. Інтегровані комунікації, (9), 6-12. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2020.1.1
Розділ
Реклама та зв’язки з громадськістю