ІВЕНТ-АНАЛІЗ ЯК СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ PR-ФАХІВЦІВ

Olga P. Gusak

Анотація


У статті розкрито особливості івент-аналізу, специфіку його використання у процесі навчання майбутніх PR-фахівців. Систематизовано теоретичні підходи до визначення суті івент-аналізу, це поняття уточнено у контексті теорії соціальних комунікацій. Також висвітлено результати анкетування студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка щодо значення івент-аналізу в засвоєнні професійних знань та набуття навичок у межах дисципліни «Управління антикризовими комунікаціями». Основні результати дослідження відображено у сформованому переліку переваг застосування івент-аналізу для формування спеціальних (фахових) компетентностей PR-фахівців під час роботи в кризовому контексті. Зокрема, івент-аналіз сприяє плануванню та реалізації успішного кризового реагування на інформаційному та операційному рівнях в умовах надзвичайних ситуацій і конфліктів, здійсненню ефективної посткризової діяльності, профілактиці криз у комунікативному аспекті,
глибокому засвоєнню сучасними комунікаторами етичних стандартів. 


Ключові слова


зв’язки з громадськістю, комунікація, івент-аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Королько В. Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : [підручник] / В. Г. Королько. – Київ : Видавничий дім «Скарби», 2001. –400 с.

Моисеев В. А. Паблик рилейшнз. Теория и практика : [підручник] / В. А. Моисеев. – Київ :Вира-Р, 1999.– 375 с.

Почепцов Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Почепцов. – Москва : Рефл-бук ; Киев :Ваклер, 1999. – 624 с.

Курбан О. В. Специфіка та особливості підготовки PR- фахівців для сучасного профільного ринку /О. В. Курбан // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 4. – С. 32–35.

Ахременко А. С. Политический анализ: и прогнозирование: учеб. пособ. / А. С. Ахременко. – Москва: Гардарики, 2006. – 333 с.

Боришполец К. Методы политических исследований / К. Боришполец. – Москва : Аспект Пресс,2005. – 221 с.

Цыганков П. А. Международные отношения :

учеб. пособ. / П. А. Цыганков. – Москва : Новая школа, 1996. – 320 с.

Барановский Е. Г. Методы анализа между-

народных конфликтов / Е. Г. Барановский, Н. Н. Вла-

диславлева. – Москва : Научная книга, 2002. – 240 с.

Сучасний тлумачний словник української мови : 65000 слів/ [за заг. ред. В. В. Дубічинського]. Харків : ВД «ШКОЛА», 2006. – 1008 с.

Carter L. Event Planning / L. Carter. –

AuthorHouse, 2007. – P. 3.

Симановская О. М. Организация HR-собы-тий – успешная российская практика / О. М. Сима-

новская. – Москва : Вершина, 2007. – 192 с.

Reference list


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.