ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ М. КИЄВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Tetiana A. Guzenko

Анотація


У статті досліджуються питання розвитку нового для українського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування соціального інституту – комунікацій з громадськістю – забезпечення зв’язку з місцевими громадами та створення умов для їх реальної участі у вирішенні місцевих проблем; конкретизації поняттєвого апарату, принципів і правил інституціонального аналізу; розробки системи критеріїв оцінки ефективності використовуваних органами місцевого самоврядування стратегічних моделей комунікації з громадськістю. Комунікації між органами місцевого самоврядування та громадськістю – важлива складова частина демократичного розвитку держави, становлення й розвитку громадянського суспільства та соціально й політично активного громадянина. У цьому контексті надзвичайно актуальним є питання вибудови ефективної системи взаємодії і забезпечення органами місцевого самоврядування результативних зв’язків із громадськістю, запровадження європейських стандартів комунікації «влада–суспільство», адже саме ці стандарти є релевантним фактором легітимізації управлінських рішень та забезпечують створення умов для реальної участі населення у формуванні й реалізації державної політики, насамперед у сфері місцевого самоврядування. Ми поставили за мету проаналізувати питання розвитку нового для українського суспільства соціального інституту – комунікацій з громадськістю – забезпечення зв’язку з громадянами та створення умов для їх реальної участі у вирішенні місцевих проблем; конкретизації поняттєвого апарату, принципів і правил інституційного аналізу; розробки системи критеріїв оцінки ефективності використовуваних органами місцевого самоврядування моделей комунікації з громадськістю. На основі цих даних потрібно з’ясувати чинники, що спричиняють соціально-політичну напругу та недовіру до владних органів різного рівня.


Ключові слова


комунікація, комунікативна стратегія, публічний простір, орган місцевого самоврядування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баровська А. Комунікація влади та громадськості: інституційний аспект [аналітична записка] [Електронний ресурс] / А. Баровська ; Національний інститут стратегічних

досліджень. – 2014. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/293/.

Гулай В. Політико-комунікативні стратегії і практики взаємодії органів місцевого самоврядування України та Польщі / Василь Гулай // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Вип. 27. – 2015. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/28405/1/015-089 094.pdf.

Драгомирецька Н. Сучасні тенденції комунікацій у державному управлінні [Текст] / Н. Драгомерецька // Публічне урядування. – № 1(1). 2015. – С. 85–96.

Запровадження комунікацій в суспільстві [Текст] / за заг. ред. Н. К. Дніпренко, В. В. Різуна. – Київ : ТОВ «Вістка», 2009. – 56 с.17

Михайловська О. Деякі аспекти комунікативної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості // Науковий вісник Полісся. – № 1. – (5). – 2016.

Про затвердження міської цільової програми на 2016–2018 роки «Київ інформаційний». Рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 р. № 333 // Хрещатик. – 2016. – № 48.

Романенко Є. Діалогічна взаємодія громадськості та органів державної влади у процесі формування державної політики [Текст] / Є. Романенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 2. – С. 50–54.

Салій Ю. «Публічний простір» впишуть у Статут Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2016/10/03/publichniy-prostir vpishut-u-statut- kiyeva/.

Статут територіальної громади міста Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmr.gov.ua/uk/content/statut-terytorialnoyi-gromady-mista-kyyeva.

Стратегія побудови спільних візій моделей місцевого самоврядування для конкретних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://peace.in.ua/stratehiya-

pobudovy-spilnyh-vizij-modelej-mistsevoho-samovryaduvannya-dlya-konkretnyh-hromad/.

Тищенко І. Що таке міський публічний простір. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://mistosite.org.ua/uk/articles/shho-take m%D1%96skyj-publ%D1%96chnyj- prost%D1%96r.

Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні [Текст] : посібник. – Київ : Ленвіт, 2012. 64 с.

Штурхецький С. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в України [Текст] : монографія / С. В. Штурхецький. – Рівне : ТОВ «Овід», 2011. – 148 с.

Government Communications Plan 2015/2016.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://communication.cabinetoffice.gov.uk/government comms-plan/.

Tom Clive. London 2012: a victory in strategic communications [Електронний ресурс] / Tom Clive. – Режим доступу: http://www.sermelo.com/news-and-insights/post/London-2012-a-victory-in-strategic-communications/26.

Martin Nunn. Problems of transition from Ukrainian authorities to inform the communication [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2268/.

Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналіт. доп. – Київ : НІСД, 2014. – С. 3–4, 34–39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.